Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci, aby ste mohli nakupovať a používať naše produkty, potrebujeme vaše osobné údaje.
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť SOHARS s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, zložka č.7615/S, so sídlom Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36053198, kontakt www.sohars.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
a) Predaj a obchodná činnosť
Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu.
b) Záručný a pozáručný servis.
Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania dokladu, záručný a pozáručný servis produktov.
c) Fakturácia a účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.
d) Preprava
Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností.
e) Marketing
Spracúvanie vykonávame za účelom vypracovania cenových ponúk.

Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi postupmi "Zákonných povinností" (napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov).

Ako nám môžete dať "Súhlas na spracovávanie osobných údajov"?
Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- cez online formulár,
- cez e-mail.

Ako môžete "Súhlas odvolať"?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
- cez online formulár,
- zaslaním mailu.

Komu vaše údaje poskytujeme?
Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä dopravcov ako doručovateľov tovaru.
So subjektami, ktoré nám poskytujú služby, máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
- Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
- Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy resp. záruky tovaru.
Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
- Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku.
- Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 2 rokov.
- Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
- Osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj "Súhlas".

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás:
- právo na informácie,
- právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.
Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás významnou úlohou. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
Pre prístup k osobným údajom sú v našej spoločnosti prijaté jasné pravidlá s obmedzením prístupu neoprávnených osôb.
Vykonané sú technické a softverové zabezpečenia v súlade s prijatou bezpečnostnou smernicou.

Záverečné ustanovenia.
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu sohars@sohars.sk