Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok


Záručné podmienky a reklamácie

Protokol o reklamácii (Vytlačiť a zaslať 2x)

Aj keď je našou snahou ponúkať len kvalitný tovar, môže sa stať, že niektorý výrobok bude chybný, alebo sa pokazí počas používania.
Na každý tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu či formou priamej objednávky dostávate záruku 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Pokiaľ bude tovar na reklamáciu zaslaný " Slovenskou poštou (nevynímajúc ich kuriérsku službu) - z dôvodu značného možstva poškodenia doručovaného tovaru a neuznanej žiadnej reklamácie za nimi spôsobenú škodu - takýto balík na reklamáciu nebude prevzaný.

Riešenie reklamácie

V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku:
- v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca resp. dodávateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady:
- ktoré zapríčinil sám nesprávnym používaním
- na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený
- o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri zasielaní objednávky (uzatváraní zmluvy) vedieť.
- ktoré zavinil prepravca pri doručovaní tovaru (škodu si kupujúci uplatňuje u prepravcu)
Záruka sa nevzťahuje na poruchy a škody ktoré vznikli :
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- v dôsledku znečistením tovaru alebo jeho častí a zanedbania údržby,
- v dôsledku používania tovaru v podmienkach, pre ktoré tovar nebol vyrobený (nezodpovedajúca teplota, prašnosť, vlhkosť, pôsobenie chemických látok, mechanické vplyvy prostredia),
- nešetrnou manipuláciou a prepravou spôsobené prepravcom,
- ako dôsledok nesprávneho zabalenia tovaru kupujúcim (a následného poškodenia tovaru pri transporte) pri zasielaní k dodávateľovi na riešenie reklamácie,
- na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- nesprávnym zabalením tovaru kupujúcim pri zasielaní k dodávateľovi na riešenie reklamácie ak v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru prepravcom.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru.
Ak ide o odstrániteľné chyby reklamácia je riešená:
- spôsobom výmeny chybnej súčiastky alebo modulu (ak takáto výmena odstráni problém, ktorý je dôvodom reklamácie,
- výmenou tovaru ak ešte nebol použitý (ak uzná dodávateľ, že tovar nebol používaný).
Poskytnutie novej záruky:
Ak je reklamácia spotrebiteľa vybavená výmenou tovaru za nový, na nový výrobok platí záručná lehota od prevzatia nového tovaru.
To isté platí v prípade výmeny súčiastky alebo modulu.
O dĺžke novej záručnej doby rozhodne dodávateľ (min. do termínu ukončenia záručnej doby pôvodne zakúpeného tovaru).
Neodstrániteľné chyby:
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže spotrebiteľ požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný.
Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže spotrebiteľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže spotrebiteľ a dodávateľ dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Doprava a doručenie reklamovaného tovaru
Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar:
- čístý (očistený od prachu resp. iných nečistvôt).
- v originálnom balení resp. zabaliť tovar takým spôsobom, ktorým prepravou nemôže dôsjť k jeho poškodeniu.
- s priloženou kópiou dodacieho listu resp. faktúry (pokladničného dokladu).

Znečistený tovar resp. tovar, ktorý sa poškodí dopravou z dôvodu nedostatočného zabalenia - nevymieňame ani nevykonávame záručnú/pozáručnú opravu. Tovar je vrátený odosielateľovi.
Pri reklamácii tovaru so zaslaním na opravu (v prípade, že bola vykonaná montáž na stenu) nie je nevyhnutné zasielať montážne konzoly.
Pri reklamácii tovaru s požiadavkou výmeny tovaru za nový resp. odôvodniteľnej požiadavke vrátenia peňazí (toto je vždy nevyhnutné vykonzultovať predom s dodávateľom tovaru) je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, kópie dodacieho listu a faktúry alebo pokladničného dokladu.
Tovar bez proložených požadovaných dokladov nebude prijatý do vybavovania reklamácie. Na vybavenie reklamácie bude prijatý až po doručení požadovaných dokladov.
Zabalený tovar odporúčame zaslať niektorov z kurierskych služieb.
Balík vám odporúčame poistiť pre prípad poškodenia dopravnou službou.
Tovar neposielajte dobierkou.
Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
Batérie a akumulátory sa svojim charakterom radia medzi spotrebný materiál s obmedzenou životnosťou. Z toho dôvodu nie je možné po lehote 6-tich mesiacov od dátumu predaja reklamovať úbytok kapacity akumulátoru, ktorý je spôsobený opotrebením batérie.


Úhrada dopravných nákladov
Dopravné náklady pri zasielaní reklamovaného tovaru - hradí tovar odosielajúca strana.

Doba vybavovania reklamácie
V prípadoch jednoduchšej povahy poruchy, reklamácie vybavujeme do 10 dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru.
Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom.
Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. tel: 0907 831424,
- prostredníctvom e-mailu: sohars@sohars.sk.

Reklamovaný tovar vám doručíme na náklady dodávateľa spolu s reklamačným protokolom.

Reklamačný protokol, miesto dopravy reklamovaného tovaru

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, prosím, vopred nás kontaktujte.
Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, na adresu: SOHARS s.r.o. , Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota.
Zároveň vyplňte Protokol o reklamácii (stiahnite si ho, vytlačte a vyplňte 2x) a zašlite spolu s balíkom.
Žiadame Vás o vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Ich dôsledné vyplnenie pomôže pri rýchlejšom vybavovaní reklamácie.
Protokol o reklamácii resp. žiadosť o pozáručnú opravu tovaru nalepte na krabicu zasielaného tovaru.

Urobíme všetko pre to, aby sme reklamáciu vyriešili k Vašej spokojnosti.